Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

SooBluu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (indien nodig)

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SooBluu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  • SooBluu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

SooBluu bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de volgende persoonsgegevens: personalia, adres, contactgegevens en bankrekening en evt. andere door jou aan ons verstrekte gegevens. Gegevens worden na 2 jaar inactiviteit (laatste werkzaamheden, oplevering en/of betaling) verwijderd. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de administratieve gegevens (facturen) voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens aan derden

SooBluu verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SooBluu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens die door derden met ons gedeeld worden op jouw verzoek vallen onder jouw verantwoordelijkheid en worden door ons enkel voor het doel verwerkt waarvoor de gegevensoorspronkelijk zijn verzameld.

Cookies of andere vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SooBluu gebruikt alleen geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij hebben hiervoor de volgende maatregelen getroffen:

1) Verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google

2) IP-adres geanonimiseerd in Google Analytics

3) Gegevens delen met Google uitgezet

4) Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet.

Bewaarperiode data Google Analytics ingesteld op 26 maanden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SooBluu. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@soobluu.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. SooBluu wilt jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SooBluu neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@soobluu.com.

Disclaimer

Deze website is met de uiterste zorg samengesteld. SooBluu aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. SooBluu behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SooBluu.